KURS PEDAGOGICZNY dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

Zapraszamy na szkolenie
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Dla kogo przeznaczony jest kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

Celem kursu pedagogicznego jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

W skrócie:

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN SZKOLENIA:  48 godz.

CENA SZKOLENIA: 800 zł.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia został podzielony na cztery jednostki modułowe, wzajemnie ze sobą powiązane:

  1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5 godz.)
  2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” (8 godz.)
  3. Metodyka praktycznej nauki zawodu (27 godz.)
  4. Umiejętności dydaktyczne (8 godz.)

UCZESTNICY KURSU:

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3. dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

ABSOLWENCI KURSU OTRZYMUJĄ:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652).