KOMISJE KWALIFIKACYJNE

ZDZ  realizuje wszystkie etapy potwierdzania kwalifikacji:

  • walidacja
  • egzaminowanie
  • certyfikacja (nadanie uprawnień)

Komisje egzaminacyjne

Powołane przy ZDZ  komisje są gwarantem kompleksowej realizacji usługi szkoleniowej. Bezpośrednio po kursach zapewniamy możliwość uzyskania potrzebnych kwalifikacji zawodowych.

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

Komisja Kwalifikacyjna Nr 374 do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych, prowadzi działalność przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą Komisję Kwalifikacyjną. Egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w Centrach i Ośrodkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego, jak również na życzenie, w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

Oddziałowa Komisja Spawalnicza

Komisja spawalnicza przeprowadza egzaminy na uprawnienia spawalnicze według Norm Europejskich:

  • egzaminy po kursie spawania /dla absolwentów kursów, w celu uzyskania uprawnień spawalniczych według PN-EN ISO 9606-1:2014 i PN-EN ISO 9606-2:2007;przedłużenie (potwierdzenie) kwalifikacji spawacza co 6 miesięcy;
  • egzaminy w celu przedłużenia posiadanych uprawnień spawalniczych na okres dwóch lub trzech następnych lat.  Przedłużenie posiadanych uprawnień /Certyfikatów/ powinno nastąpić przed datą upływu ich dotychczasowej ważności;
  • weryfikację uprawnień spawaczy, którzy ukończyli szkolenia /kursy/ spawalnicze przed wprowadzeniem aktualnie obowiązującego systemu szkolenia spawaczy – jednolitego w krajach Unii Europejskiej.

Osoby przystępujące do weryfikacji zdają egzamin teoretyczny ze znajomości obowiązujących Norm Europejskich w zakresie egzaminowania spawaczy i egzamin praktyczny w zakresie wynikającym z ukończonego szkolenia /kursu/. Na podstawie pozytywnego wyniku z obu egzaminów otrzymują Świadectwo Kwalifikacyjne Egzaminu Spawacza, które uprawnia ich do wykonywania pracy w zawodzie spawacza. Wydanie dokumentów kwalifikacyjnych trwa od 1 do 7 dni.

Krajowe Centrum Akredytacji - KCA. Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC)

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA gwarantuje wystandaryzowany przebieg procesów walidacji i certyfikacji kwalifikacji oparty na jasnych procedurach i kryteriach.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA powstał w 2015 r. i został opracowany w partnerstwie z przedstawicielami przedsiębiorców (Krajową Izbą Gospodarczą) oraz przedstawicielami edukacji zawodowej (Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego) – jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy!

W pełni dostosowany do założeń wdrożonej w Polsce Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz pozostałych wytycznych UE.
Jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).