KURSY BHP
i PIERWSZEJ POMOCY

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Kursy BHP i PIERWSZEJ POMOCY

Zapraszamy do udziału w kursach z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Pomocy Przedmedycznej. Szkolenia BHP i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w zakładach pracy, szkołach, placówkach oświatowych, instytucjach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Kompleksowe przygotowanie uczestników do zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdobądź wymagane umiejętności i uprawnienia.

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Kurs KPP jest przeznaczony dla przyszłych ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

DLA KOGO:

Kurs KPP może przejść każdy, jest on szczególnie polecany pracownikom służb ratowniczych – TOPR, WOPR, OSP, straży pożarnej, policji. Przydaje się również w wojsku, czy Straży Miejskiej, czyli wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania w jakiś sposób związane z wszelkimi akcjami ratowniczymi.

 

UPRAWNIENIA ABSOLWENTA:

Osobie, która odbyła kurs i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, organizator kursu wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy ponownie zdać egzamin.

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Dla pracowników firm

CEL SZKOLENIA:

Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy o prawidłowym wykonaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

DLA KOGO:

Dla pracowników firm wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy w razie potrzeby, osób chcących uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

 

OPIS SZKOLENIA:

Od prawidłowego udzielenia pomocy często zależy życie drugiego człowieka. Na kursie w przystępny sposób dowiesz się jakie czynności wykonać, aby bez stresu pomóc innym w razie konieczności. Wiedzę, którą uzyskasz będziesz mógł wykorzystać nie tylko w pracy, ale również przy wypadkach drogowych, w domu oraz innych miejscach. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętności nabierzesz  pewności siebie oraz zredukujesz stres związany ze strachem przed popełnieniem błędu. Jest to niezwykle istotne przy przywracaniu podstawowych funkcji życiowych.pracowników firm

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Dla pracowników oświaty

CEL SZKOLENIA:

Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy o prawidłowym wykonaniu pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci i dorosłych.

DLA KOGO:

Dla pracowników oświaty: nauczycieli, pracowników administracyjnych, pracowników fizycznych.

 

OPIS SZKOLENIA:

W związku ze zmianami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych

29 listopada 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach. Nowe przepisy mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy, czyli są to osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.

Podstawa prawna: § 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z PIERWSZEJ POMOCY

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy – EDB

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy . Dz. U. Nr 139, poz. 1132

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program, który opracował zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia. Tylko ukończenie takiego szkolenia jest podstawą do uzyskania przez nauczycieli zaświadczenia, które umożliwi im prowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy.

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu, składającego się z 30 zadań wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia spośród zadań opracowanych przez zespół ekspertów.

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych,

 

BHP -szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

DLA KOGO:

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – kadry zarządzającej.

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenia bhp osób będących pracodawcami i osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzone przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w tej dziedzinie. Do tych jednostek zalicza się:

  • placówki kształcenia ustawicznego lub praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • szkoły ponadgimnazjalne,
  • jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,
  • stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

 

 

Najbliższe terminy szkoleń i zapisy:

wpDataTable z podanego identyfikatora nie znaleziono!