F-GAZY

Najbliższy termin: 04.12.2023

Kursy odbywają się cyklicznie! Prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

termin: 04.12.2023 - 05.12.2023

Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła- stacjonarnych (F-GAZY)

Cel kursu:

Kurs Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy) przygotowuje do samodzielnego instalowania, serwisowania stacjonarnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających gazy fluorowane.
Usługa ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do  egzaminu w ramach Kategorii I rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 oraz zgodnie z par. 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17.12.29015r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej…” ,  przed komisją egzaminacyjną jednostki oceniającej i uzyskania dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu.

Cena kursu: 2000

Wymagania dla kandydata:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku montera/serwisanta urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane

Należność za szkolenie można wpłacić na nasze konto:

Santander Bank Polska S.A. o/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845 lub w kasie naszego zakładu.

Zapisy i informacje

e-mail szkoly@zdz.konin.pl

lub telefonicznie 667977819 lub 63 242 08 96600

Konspekt kursu

Całkowity czas: 16h lub 8h

Tematyka


Zajęcia teoretyczne

8

Zajęcia praktyczne

8